030-essay

مقالات

جدیدترین مقاله تحت عنوان “پرتقال، کوکی نمی شود! رویکرد مهندسی با طبیعت و جامعه چه کرد؟” زندگی انسانی یعنی بازکردن مجراهای مختلف در ذهن. کسی که فقط چکش در اختیار دارد، همه دنیا را میخ می­بیند. (ایبرهم اچ. مزلو) با

images

دلنوشته ها

روانم کاهیده شده بود. آزردگی به هیاهوی باد بی ­نیازی تنیده بود. به خواب رفتم. خوابی در قعری ناپدید و در سکوت پرطپش دیروز. آذرخش زمان بر جانم چکید. در همان کوی، روبروی همان خانه. همان درِ سبز کم ­فروغ.

eclipse-05

اشعار

زمانۀ کسوف است. صدای بانگ گام هایی که به گل فرو میرود و اشک هایی که از درون این بانگ برمی خیزد بیشتر به گوش میرسد! در ژرفای قرنی چنین تیره که بشر در میان سندان و پتکِ بی معنایی