کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد برگزار شد

636976587608331601کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور نمایندگان امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی برای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، در سازمان مرکزی برگزار شد.
در این کارگاه که در راستای ارتقای کیفیت خدمات به دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، به مباحثی ازجمله تبیین سیاست های معانت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی، رشد کمی و کیفی دانشجویان غیرایرانی، آمار جذب دانشجویان غیرایرانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، لزوم تأسیس دفاتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی در واحدهای دانشگاه، لزوم به‌روزرسانی وب سایت های بین الملل واحدهای دانشگاه، ایجاد خوابگاه با کیفیت مناسب برای دانشجویان غیرایرانی و تبیین شیوه نامه جامع جذب دانشجویان غیرایرانی پرداخته شد.
همچنین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی تبیین شده و جزئیات آن ازجمله اهداف، چگونگی انجام امور کنسولی، اخذ گذرنامه، تمدید روادید، صدور اقامت و… مورد بررسی قرار گرفت.