برگزاری نخستین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 IMG_6982
برای هم افزایی و انتقال تجربیات و دستاورد‌های مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه‌های کشور در مورخ 22 تیرماه 1396 در مرکز آموزش فارسی زبانان به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی برگزار شد.
مرکز آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی سعی دارد  در تولید محتوا و تقویت و آموزش گفتاری و شنیداری غیر فارسی زبانان به رسالت خویش عمل کند تا بتواند با ارتقا کیفی هر چه بیشتر در تولید محتوا مخاطب بیشتری را جذب نماید. این مرکز با تولید فیلم‌های آموزشی، نرم افزار‌های آمورشی، تبادل ارتباطات و اطلاعات با سایر کشور‌های خارجی در تلاش است تا هر چه بیشتر به ارتقای کیفیت آموزش به غیر فارسی زبانان در این کشور‌ها و همچنین دانشجویان خارجی در حال تحصیل دانشگاه‌های کشور است.