بیاموزیم

1. شفاف و روشن سخن بگوییم بسان سعدی.

2.  ببخشیم و مروت کنیم بسان حافظ.

3. عاشقانه قمار کنیم بسان مولانا.

4. سفر کنیم و بیاموزیم بسان ناصرخسرو.

5. تاریخ را بخوانیم و بفهمیم بسان فردوسی.

6. تردید کنیم و بیندیشیم بسان خیام.

7. ایمان بیاوریم به گشایش هستی بسان عطار.

8. نقد کنیم و زیرک باشیم بسان عبید.

9. دقیق باشیم و ظریف بسان نظامی.

10. نواندیش باشیم و طلایه دار بسان نیما.