آثار

تألیفی و ترجمه:

1- زبان تخصصی پژوهش هنر

94B04291

2- شناخت درام 

 drama

                    معرفی کتاب

 

ویراستاری:

1- تحلیل رویا 

09

2- آزمایشگاه ذهن 

 67